درس‌های موجود

  •  دانشجویانی که مشخصات  آنها توسط دانشگاه محل تحصیل به مؤسسه علمی- کاربردی هلال ایران اعلام شده است مجاز به ثبت نام در دوره می باشند.
  • دوره آموزشی زبان انگلیسی به مدت 20 ساعت آموزشی می باشد.
  • گواهینامه  الکترونیکی بعد از پایان دوره صادر می گردد که شرکت کنندگان می توانند بعد از نیمه دوم شهریور به سامانه مراجعه نموده و با ورود کد ملی و کد دوره گواهینامه خود را دریافت نمایند.
  • زمان برگزاری دوره: 8 صبح روز سه شنبه مورخ 96/4/13 لغایت 24 شب جمعه مورخ 96/5/27
  • هزینه ثبت نام: 200000 ریال معادل بیست هزار تومان می باشد.
  • نحوه ارزشیابی: بعد از پایان مطالعه دوره آزمون پایانی بصورت الکترونیکی برگزار می گردد. دانشجویانی که موفق به کسب نمره قبولی در آزمون نشده اند می توانند حداقل 24 ساعت بعد از آزمون اول، در آزمون دوم شرکت نمایند.
  • نحوه ورود به سامانه : نام کاربری و رمز عبور کد ملی می باشد. 
  • دانشجویان عزیز، بعد از ورود به سامانه نسبت به تکمیل شماره همراه و آدرس الکترونیکی( ایمیل) خود اقدام نمایید.

همکار گرامی

جهت دریافت محتوای آزمون بر روی لینک زیر کلیک نمائید.

محتوای آزمون آشنایی با نظام جامع گزینش کشور

شروع آزمون الکترونیکی ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 1396/6/25

شروع آزمون الکترونیکی ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 1396/6/25

شروع آزمون الکترونیکی ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 1396/6/25

شروع آزمون الکترونیکی ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 1396/6/25

شروع آزمون الکترونیکی ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 1396/6/20

شروع آزمون الکترونیکی ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 1396/6/20

شروع آزمون الکترونیکی ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 1396/6/20

شروع آزمون الکترونیکی ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 1396/6/20

شروع آزمون الکترونیکی ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 1396/6/20

شروع آزمون الکترونیکی ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 1396/6/20

شروع آزمون الکترونیکی ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 1396/6/25

شروع آزمون الکترونیکی ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 1396/6/25

شروع آزمون الکترونیکی ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 1396/6/25

شروع آزمون الکترونیکی ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 1396/6/25

شروع آزمون الکترونیکی ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 1396/6/25

شروع آزمون الکترونیکی ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 1396/6/25

شروع آزمون الکترونیکی ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 1396/6/25

شروع آزمون الکترونیکی ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 1396/6/25

شروع آزمون الکترونیکی ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 1396/6/25

شروع آزمون الکترونیکی ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 1396/6/25

شروع آزمون الکترونیکی ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 1396/6/25

شروع آزمون الکترونیکی ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 1396/6/25

شروع آزمون الکترونیکی ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 1396/6/20

شروع آزمون الکترونیکی ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 1396/6/20

شروع آزمون الکترونیکی ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 1396/6/20

شروع آزمون الکترونیکی ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 1396/6/20

شروع آزمون الکترونیکی ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 1396/6/20